fbpx

Privacyverklaring Tax Supply Bedrijfsadministraties B.V.

Dit is de privacyverklaring van Tax Supply Bedrijfsadministraties B.V. (hierna: Tax Supply). Tax Supply is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wijze van verwerken van persoonsgegevens

Tax Supply verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Tax Supply verstrekt bijvoorbeeld door het achterlaten van uw e-mailadres op de website van Tax Supply (www.taxsupply.nl). Tax Supply verzamelt gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Tax Supply verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Bezoek website
 • Social media
 • Sollicitaties
 • Aanvraag offerte
 • Nieuwsbrieven
 • Tax Supply verzamelt in beginsel enkel de informatie die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Tax Supply verwerkt persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke grondslagen:

 • uitvoering overeenkomst die Tax Supply me u gesloten heeft;
 • wettelijke verplichting, zoals het verschaffen van informatie aan een handhaver of een publieke instelling;
 • gerechtvaardigd belang van Tax Supply, bijvoorbeeld in het kader van relatiebeheer van bestaande klanten en relaties, marketingdoeleinden of het optimaliseren van de bedrijfsvoering van Tax Supply;
 • toestemming: in deze gevallen heeft u aan Tax Supply expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel.

Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens

Tax Supply verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • uitvoering overeenkomst die Tax Supply me u gesloten heeft;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien u heeft gereageerd op een vacature binnen Tax Supply;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen van de dienstverlening;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • verzenden van ‘Tax Supply nieuwsbrief’.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Tax Supply verwerkt persoonsgegevens op basis van boven beschreven wettelijke grondslagen. De persoonsgegevens die Tax Supply verwerkt betreffen (niet limitatief):

 • NAW-gegevens
 • Burgerservicenummer
 • Contactgegevens (tel.nr., e-mail, enz.)
 • Inloggegevens
 • Geboortedatum
 • Financiële gegevens
 • Betaalgegevens
 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Identificatiegegevens (kopie ID-bewijs)
 • Geslacht
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het Burgerservicenummer wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven (net als etniciteit, religie, politieke gezindheid, levensovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid). Tax Supply verzamelt deze gegevens enkel indien u deze vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en/of regelgeving noodzakelijk is. Als u een bijzonder persoonsgegeven aan Tax Supply verstrekt, gaat Tax Supply ervan uit dat u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit bijzondere persoonsgegeven te verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tax Supply neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tax Supply) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tax Supply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van wettelijke en/of fiscale bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tax Supply verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van persoonsgegevens met overheidsinstanties, belastingautoriteiten, notarissen en/of de Kamer van Koophandel. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Tax Supply, sluit Tax Supply een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tax Supply blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Tax Supply gebruikt

Tax Supply gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Tax Supply wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Tax Supply gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tax Supply en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Tax Supply een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Tax Supply van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taxsupply.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tax Supply reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tax Supply wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Tax Supply neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tax Supply zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tax Supply via info@taxsupply.nl.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Tax Supply via info@taxsupply.nl.